บทความ ประตูรีโมท
Website Banner
 
            ประตูรีโมท
 
  ประตูรีโมท หมายถึง ประตูที่ควบคุมการเปิด-ปิดของประตูด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โดยมีชุดควบคุม (Controller Unit) 
  เป็นอุปกรณ์สั่งการและตัดสินใจทำงาน
 
  คำว่า "ประตูรีโมท" มีที่มาจากการสั่งงานระบบประตูไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์รีโมทคอนโทรล (Remote Control Unit)
  ซึ่งคำว่าประตูรีโมทนี้รวมถึงลักษณะประตูที่ไม่ใช้อุปกรณ์รีโมทเป็นตัวควบ คุมสั่งการ แต่อาจจะใช้ สวิตซ์กด 
  (Push Button Swith) หรือต่อร่วมกับอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติอื่นๆ อันได้แก่ระบบ Access control หรือ คีย์การ์ด
  อุปกรณ์สแกนลายนิ้วมือ (Finger print scan) เป็นตัวสั่งการแทนรีโมทคอนโทรล ได้อีกด้วย 
 
  ประเภทของประตูรีโมท 
   
  >>1. ประตูรีโมทแบบบานเลื่อน 
   
  ประตูรีโมท บานเลื่อน หมายถึง ลักษณะทิศทางการเปิด-ปิด ของประตูเป็นแบบเลื่อน (Sliding Gate)ในที่นี้รวมถึง
  การเลื่อนในทิศทางขนานกับพื้นโลก หรือ ลักษณะการเลื่อนของประตูแบบประยุกต์ อาทิ ประตูโค้งแบบทางรถไฟ หรือ 
  ประตูเปิดหลังคา อาคารที่ต้องการใช้กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ ซึ่งประเภทของมอเตอร์นั้นสามารถจำแนกได้จาก
  ขนาดกำลังของมอเตอร์และชนิดของมอเตอร์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนประตู อันได้แก่มอเตอร์ที่ใช้ไฟ A/C หรือไฟฟ้ากระแส
  สลับซึ่งมีทั้งแบบ Single Phase และ Three phase มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับนั้นโดยทั่วไปนิยมใช้กับมอเตอร์ที่ต้องการ 
  แรงขับมากหรือต้องการแรงบิดมาก ๆซึ่งการควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสสลับนั้นนิยมใช้อุปกรณ์อินเวอร์เตอร์
  เป็นตัวควบคุมความถี่ของกระแสไฟฟ้า. มอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ซึ่งโดยมากนิยมใช้กับประตูที่ขนาดไม่ใหญ่นัก
  แต่มีความสามารถในการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ได้อย่างดีเยี่ยมการปรับความเร็วของมอเตอร์สามารถควบคุม 
  โดยการปรับพัลล์ (Pule) ของกระแสได้โดยตรง ทำให้สามารถควบคุมควมเร็วของมอเตอร์ได้อย่างง่ายดาย
   
  >>2. ประตูรีโมท แบบบานสวิง
   
  ประตูรีโมท บานสวิง หมายถึง ชุดมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้กับประตูที่มีลักษณะทิศทางการเปิด-ปิด ของประตู 
  เป็นแบบสวิง (Swing) ซึ่งชนิดของอุปกรณ์มอเตอร์ที่จะนำมาติดตั้งควบคุมประตูบานสวิงได้แก่ 
 
  2.1 ประตูรีโมทบานสวิงแบบฝังพื้น (Underground type) 
  2.2 ประตูรีโมทบานสวิงแบบแขน (Arm type) 
  ซึ่งมีทั้งแบบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (A/C) ซึ่งนิยมใช้กับประตูที่มี 
  ขนาดใหญ่หรือมีน้ำหนักตั้งแต่ 800 กก. ขึ้นไป ซึ่งจะมีราคาที่แพงกว่ามอเตอร์แบบกระแสตรงที่นิยมใช้กับประตู 
  ที่น้ำหนักไม่เกิน 400 กก.โดยปกติแล้วอายุของอุปกรณ์มอเตอร์ทั้งแบบบานเลื่อนและบานสวิงนั้นสามารถใช้ได้ 
  นานถึง 10 ปีหากเพียงแต่คนใช้งานต้องดูแลรักษาประตูให้เป็นปกติอาทิ บูสที่รับน้ำหนักประตูสำหรับประตูรีโมท 
  บานสวิงซึ่งถือว่าเป็นจุดที่สำคัญที่สุดซึ่งการใช้งานนานๆ จะทำให้ประตูตกและจะทำให้ประตูฝืดซึ่งเป็นเหตุให้ 
  มอเตอร์ไฟฟ้าต้องทำงานหนักกว่าปกติ (Overload) และสำหรับประตูรีโมทบานเลื่อนนั้นให้หมั่นตรวจสอบชุด 
  ลูกล้อประคองประตู เพลาประตูว่าไม่ทรุดหรือบิดงอ อีกทั้งลูกล้อที่มีความสำคัญยิ่งที่จะช่วยให้ประตูเลื่อนได้ 
  อย่างราบรื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Current Pageid = 67