การเข้าต่ออุปการณ์เข้ากับ Control G10
Website Banner
 
       การเข้าต่ออุปการณ์เข้ากับ Control   G10 
 
  1.เมื่อต่อสายเข้าไปเสร็จเรียบร้อยดังในรูปวงจรแล้ว
 
  2.ต้องเช็คตำแหน่ง Resister (R  แบบปรับค่าได้) อยู่ที่ตำแหน่งมุมขวาสุด เป็นการปรับ OPEN/CLOSE
    หมุนปรับมาทางซ้ายจนสุดทั้งสองตัว
 
 
  3.เช็ค Jumper P1 ให้อยู่ในตำแหน่ง NO ดังรูป 
 
  4.เมื่อทำตามขั้นตอนและตรวจเช็คการต่อสายว่าถูกต้องแล้ว ก็ทำการ ON สวิตซ์ 
   
  5.ทดลองเลื่อนประตู เปิด จนสุด จะมีไฟ สีเขียว จะติด ถ้าเกิดว่าเป็น สีแดง จะต้องสลับสาย Limilswitch 
   ที่แผงคอนโทรล ที่ขั้ว  op/cl
 
 
  6.ทดลองเลื่อนประตู ปิด จนสุด จะมีไฟ สีแดง จะติด ถ้าเกิดว่าเป็น สีเขียว จะต้องกลับสาย Limilswitch
   ที่แผงคอนโทรล ที่ขั้ว op/cl 
 
  7.จากนั้นให้เลื่อนประตูมาไว้ตรงกลางแล้ว   ล็อคกูญแจ เข้าไป 
 
  8.กดรีโมท 1 ครั้ง สังเกตว่า ไฟแสดงการทำงานของมอเตอร์ว่าถูกต้องหรือไม่  ถ้าไม่ถูกให้กดหยุดการ 
  ทำงานก่อน  แล้วสลับสายของมอเตอร์ที่แผง Control ขั้ว   F  กับ  R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Current Pageid = 69